BẤT ĐỘNG SẢN LONG AN > Sản phẩm > Nhà ở & Đất ở

Showing 61–61 of 61 results

𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐁𝐀́𝐍 𝟑𝟏𝟒𝐦² 𝐓𝐇𝐎̂̉ 𝐂𝐔̛ 𝐊𝐇𝐔 𝐏𝐇𝐎̂́ 𝐇𝐎̀𝐀 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐍 𝟐, 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐑𝐀̂́𝐍 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐆𝐈𝐔𝐎̣̂𝐂, 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐐𝐋𝟓𝟎 𝟏𝟓𝟎𝐦. Địa chỉ: 𝐊𝐡𝐮 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐨̀𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟐, 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̂́𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐨̣̂𝐜, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐨̣̂𝐜, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧. Diện tích: 𝟗.𝟓×𝟑𝟒.𝟕 = 𝟑𝟏𝟒𝐦², Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐞 𝐡𝐨̛𝐢, 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐐𝐋𝟓𝟎 𝟏𝟓𝟎𝐦, Đ𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚́𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐦𝐨̂̀ 𝐦𝐚̉. Đường vô có ngang ...

Call Now