BẤT ĐỘNG SẢN LONG AN > Sản phẩm > Nhà ở & Đất ở > 𝐓𝐇𝐎̂̉ 𝐂𝐔̛ (𝐃𝐓 𝟐𝟎𝟓𝐦² ) 𝐓𝐈̉𝐍𝐇 𝐋𝐎̣̂ 𝟖𝟑𝟓 𝐌𝐘̃ 𝐋𝐎̣̂𝐂 – 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐆𝐈𝐔𝐎̣̂𝐂 – 𝐋𝐀

𝐓𝐇𝐎̂̉ 𝐂𝐔̛ (𝐃𝐓 𝟐𝟎𝟓𝐦² ) 𝐓𝐈̉𝐍𝐇 𝐋𝐎̣̂ 𝟖𝟑𝟓 𝐌𝐘̃ 𝐋𝐎̣̂𝐂 – 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐆𝐈𝐔𝐎̣̂𝐂 – 𝐋𝐀

𝐓𝐇𝐎̂̉ 𝐂𝐔̛ (𝐃𝐓 𝟐𝟎𝟓𝐦² ) 𝐓𝐈̉𝐍𝐇 𝐋𝐎̣̂ 𝟖𝟑𝟓 𝐌𝐘̃ 𝐋𝐎̣̂𝐂 – 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐆𝐈𝐔𝐎̣̂𝐂 – 𝐋𝐀

0932794979