BẤT ĐỘNG SẢN LONG AN > Sản phẩm > Nhà ở & Đất ở > 𝐓𝐇𝐎̂̉ 𝐂𝐔̛ 𝐎̛̉ Đ𝐎̂ 𝐓𝐇𝐈̣ (𝐃𝐓 𝟖𝟗𝐦² ) – 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐑𝐀̂́𝐍 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐆𝐈𝐔𝐎̣̂𝐂

𝐓𝐇𝐎̂̉ 𝐂𝐔̛ 𝐎̛̉ Đ𝐎̂ 𝐓𝐇𝐈̣ (𝐃𝐓 𝟖𝟗𝐦² ) – 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐑𝐀̂́𝐍 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐆𝐈𝐔𝐎̣̂𝐂

𝐓𝐇𝐎̂̉ 𝐂𝐔̛ 𝐎̛̉ Đ𝐎̂ 𝐓𝐇𝐈̣ (𝐃𝐓 𝟖𝟗𝐦² ) – 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐑𝐀̂́𝐍 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐆𝐈𝐔𝐎̣̂𝐂

0932794979