BẤT ĐỘNG SẢN LONG AN > Sản phẩm > Nhà ở & Đất ở > 𝟑𝟏𝟒𝐦² 𝐓𝐇𝐎̂̉ 𝐂𝐔̛ 𝐊𝐇𝐔 𝐏𝐇𝐎̂́ 𝐇𝐎̀𝐀 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐍 𝟐, 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐑𝐀̂́𝐍 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐆𝐈𝐔𝐎̣̂𝐂, 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐐𝐋𝟓𝟎 𝟏𝟓𝟎𝐦.

𝟑𝟏𝟒𝐦² 𝐓𝐇𝐎̂̉ 𝐂𝐔̛ 𝐊𝐇𝐔 𝐏𝐇𝐎̂́ 𝐇𝐎̀𝐀 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐍 𝟐, 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐑𝐀̂́𝐍 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐆𝐈𝐔𝐎̣̂𝐂, 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐐𝐋𝟓𝟎 𝟏𝟓𝟎𝐦.

𝟑𝟏𝟒𝐦² 𝐓𝐇𝐎̂̉ 𝐂𝐔̛ 𝐊𝐇𝐔 𝐏𝐇𝐎̂́ 𝐇𝐎̀𝐀 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐍 𝟐, 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐑𝐀̂́𝐍 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐆𝐈𝐔𝐎̣̂𝐂, 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐐𝐋𝟓𝟎 𝟏𝟓𝟎𝐦.

0932794979