Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐚̂́𝐩 𝟐, 𝐱𝐚̃ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐓𝐚̂𝐲, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐨̣̂𝐜, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧. 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡: đ𝐚̂́𝐭 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝟏𝟑𝟖𝟒𝐦² đ𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛ 𝐜𝐮̛ 𝟐𝟗𝟔𝐦², đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚̂́𝐭 𝟐,𝟓𝐦 𝟏𝐓𝐘̉ 𝟕𝟎𝟎𝐭𝐫 𝑪𝒂𝒍𝒍/ 𝒁𝒂𝒍𝒐: 𝟬𝟵𝟯𝟮 𝟳𝟵 𝟰𝟵 𝟳𝟵 𝐀.𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭

Vị trí: 𝐚̂́𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐁𝐚 ,𝐱𝐚̃ 𝐌𝐲̃ 𝐋𝐨̣̂𝐜, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐨̣̂𝐜, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧. Diện tích: 𝟐𝟎𝟓𝐦² (~𝟗,𝟓𝐱𝟐𝟐) Pháp lý: 𝐒𝐇𝐑, 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛ 𝟏𝟎𝟎% 𝐎𝐍𝐓, 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐝𝐨, Mô tả: 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐥𝐨̣̂ 𝟖𝟑𝟓 𝐯𝐚̀𝐨 𝟐𝟓𝐦 𝐥𝐨̂́𝐢 đ𝐢 𝟐𝐦. 𝐁𝐚́𝐧 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝟏𝐤𝐦 𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜, 𝐜𝐡𝐨̛̣, 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐂𝐨𝐨𝐩 𝐌𝐚𝐫𝐭, 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐂𝐚̂̀𝐧 ...

0932794979